slajd.jpeg
Shadow

Firma


EkoNysa sp. o.o. jest gminną spółką, a jedynym wspólnikiem jest Gmina Nysa.
Wewnętrzną jednostką organizacyjną jest Zakład Higieny Komunalnej, m.in. realizujący zadania gospodarcze na terenie gminy Nysa:

  • odbiór odpadów komunalnych, zarówno od właścicieli nieruchomości jak i z innych miejsc gromadzenia odpadów,
  • tworzenie, organizowanie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości plynnych,
  • utrzymanie czystości, w tym w obszarze ulic i placów oraz letniego i zimowego utrzymania dróg,
  • budowa i remonty dróg, ulic oraz utrzymanie terenów zielonych,
  • remonty i budowę sieci kanalizacyjnych oraz inne roboty ogólnobudowlane.

EkoNysa Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
Telefon + 48 77 435 84 18

NIP: 7532466754

Regon: 523417175

KRS: 0000997667
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego: 5 689 500,00 zł

Konto bankowe:
ING XXXX

BDO: 000581741